Nguyễn, N. Q. (2023) “Ổn định mũ hầu chắc chắn đối với lớp phương trình vi phân có trễ với nhiễu ngẫu nhiên”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2((01)(05), tr 16-25. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/132 (Truy cập: 9Tháng Sáu2023).