Danh, T. N. (2023) “Định hướng khai thác múa dân gian Khmer Nam Bộ thành sản phẩm du lịch tại thành phố Cần Thơ”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(3). doi: 10.59907/daujs.2.3.2023.123.