Đỗ, M. N. (2023) “RECENT ENHANCEMENTS IN DETECTING ABUSED WEIGHT DRUGS FOR CATTLE: AN EMERGENCY ISSUE!”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2((01)(05), tr 38-49. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/122 (Truy cập: 9Tháng Sáu2023).