Phan, H. M. T. (2023) “Phương pháp giảng dạy biên dịch 1 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Đông Á”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(2). doi: 10.59907/daujs.2.2.2023.120.