Nguyễn, P. Q. (2023) “Thực trạng số lượng - chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học tại Việt Nam và một số đề xuất”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2((01)(05), tr 104-119. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/116 (Truy cập: 9Tháng Sáu2023).