Nguyễn, X. V. (2023) “Thực trạng ứng dụng công nghệ blockchain - Góc nhìn đối với ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 2(1), tr 2-15. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/105 (Truy cập: 18Tháng Tư2024).