Trần, T. D. (2022) “Ảnh hưởng của mật độ và chế phẩm paclobutrazol trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), tr 81-88. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/10 (Truy cập: 10Tháng Chạp2022).