Bùi, T. M. T. và Lê, V. H. L. (2022) “Tác động của năng lực lãnh đạo đến văn hóa doanh nghiệp tạo lòng trung thành cho người lao động tại công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ”, Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, 1(01), tr 1-13. Available at: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/1 (Truy cập: 10Tháng Chạp2022).