Trần, Thanh Dũng. 2023. “Đánh Giá về tình hình bệnh Panama (Fusarium Oxysporum F. Sp. Cubense - Foc) Trên cây chuối Già Nam Mỹ Canh tác tại Khu Liên hợp nông nghiệp Snuol (Campuchia) Và biện pháp quản Lý”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 2 (1):50-61. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/94.