Trần, Tùng Nhi, Văn Quân Phạm, và Công Đạt Phan. 2022. “Ứng dụng kỹ thuật bộ Mã tự động tích chập (convolutional Autoencoder) Trong khử nhiễu hình ảnh”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (01):75-80. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/9.