Nguyễn, Xuân Vinh. 2022. “Thực trạng Và giải pháp phát triển nguồn nhân lực Có chất lượng đối với ngành Du lịch Việt Nam Sau đại dịch COVID-19”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (04):60-73. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/88.