Nguyễn, Tấn Khanh, Phong Phú Nguyễn, Thị Mai Quỳnh Nguyễn, Nguyễn Thảo Nguyên Lê, và Viết Khẩn Nguyễn. 2022. “Xây dựng Quy trình định lượng Gaba (Gamma- Aminobutyric Acid) Trong một số sản phẩm Trà bằng phương pháp Quang phổ hấp thụ phân tử”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (01):67-74. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/8.