Tạ, Thị Hương. 2022. “Đánh Giá hiệu Quả Sinh thái tại Việt Nam Giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách Và tiếp cận chỉ số hiệu Quả Malmquist DEA”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (04):14-27. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/77.