Trương, Thị Hạnh. 2022. “Phát triển Kinh Tế Tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk thực trạng, một số vấn đề đặt Ra Và giải pháp”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (03):40-55. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/71.