Nguyễn, Thanh Hoàng, Thị Vy Phương Nguyễn, Thị Xuân Quyên Đặng, Văn Lẹo Võ, Viết Kình Nguyễn, Thị Bạch Huệ Võ, và Chí Thành Mã. 2022. “Khảo sát đặc điểm Vi học, thành phần hóa học Và hoạt tính gây độc Trên một số dòng Tế bào Ung Thư của thân rễ Sùng thảo – Rhizoma Stachydis Affinis”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (01):57-66. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/7.