Đoàn, Mạnh Dũng, và Quang Huy Trần. 2022. “A Review of the Bioactivity of Beauvericin - a Bioactive Compound Produced by Fungi”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (3):2-11. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/69.