Trần, Đức Anh Sơn. 2022. “Từ “Dụ Cần Vương” (1885) đến ‘Chiếu Cần Vương’ (1889): Tư liệu Và bình luận”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (04):88-119. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/67.