Trần, Tấn Vịnh. 2022. “Yếu tố thẩm mỹ Trong nghệ thuật ẩm thực của một số dân tộc ít người ở Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (03):104-21. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/66.