Trần, Văn Anh. 2022. “Phát triển Du lịch Xanh ở Quảng Nam - Tiềm năng, thực trạng Và giải pháp”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (4):74-87. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/64.