Nguyễn, Thị Ngọc Sương, Đình Thị Ngọc Hà Trần, Tú Minh Phương Thái, Minh Quân Lê, Mạnh Hùng Trần, và Thị Hồng Vân Lê. 2022. “Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu Và phân tích Sơ bộ thành phần hóa học của Lan Kim tuyến”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (01):39-48. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/5.