Trần, Lệ Yên, Võ Hoàng Vy Phan, Thị Mỹ Trần, và Thị Hà Lại. 2022. “Khảo sát các yếu tố Liên Quan đến thực hành Giao tiếp của Sinh Viên điều dưỡng Đại học Đông Á Theo Mô hình AIDET Khi thực tập tại bệnh viện ”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (04):28-41. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/45.