Vũ, Quang Minh, và Thị Anh Lê. 2022. “Khả năng ứng dụng công nghệ Blockchain Trong việc lưu trữ chứng cứ hỗ trợ điều Tra số”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (4):2-13. https://doi.org/10.59907/daujs.1.04.2022.40.