Trần, Thị Ngọc Ny. 2022. “Học tập trực tuyến Và những Khó khăn của Sinh Viên từ thực tiễn Trường Đại học Nội vụ Hà Hội – Phân hiệu tại Quảng Nam”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (01):32-38. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/4.