Nguyễn, Thị Ngọc Dung. 2022. “Influencer Marketing Trong thời đại số”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (01):24-31. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/3.