La, Thế Phúc, Khắc Sử Nguyễn, và Tiến Đức Vũ. 2023. “Công tác bảo tồn Và Khai thác các Giá trị Di tích thời đại đá Cũ ở Tây Nguyên, Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 2 (3). https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.223.