Nguyễn, Thị Hậu. 2022. “Phát triển bền vững Hội An từ tài Nguyên văn hóa”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (01):14-23. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/2.