Nguyễn, Đình Thi. 2023. “Determining Modes of the 2D G-Navier-Stokes Equations”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 2 (2). https://doi.org/10.59907/daujs.2.2.2023.146.