Nguyễn, Cung Thông. 2023. “Vài đóng góp của tự điển Béhaine Trong văn Hoá ngôn ngữ Việt Nam”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 2 ((01)(05):90-103. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/139.