Nguyễn, Như Quân. 2023. “Ổn định Mũ hầu chắc chắn đối với lớp phương trình Vi phân Có trễ với nhiễu ngẫu Nhiên”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 2 ((01)(05):16-25. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/132.