Nguyễn, Phúc Quân. 2023. “Thực trạng số lượng - chất lượng các công trình Nghiên cứu Khoa học tại Việt Nam Và một số đề xuất”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 2 (1):104-19. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/116.