Nguyễn, Xuân Vinh. 2023. “Thực trạng ứng dụng công nghệ Blockchain - Góc nhìn đối với ngành Du lịch Việt Nam Trong bối cảnh chuyển đổi số”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 2 (1):2-15. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/105.