Trần, Thanh Dũng. 2022. “Ảnh hưởng của mật độ Và Chế phẩm Paclobutrazol Trong sản xuất lạc ở Quảng Nam vụ đông xuân 2019 – 2020”. Tạp Chí Khoa học Đại học Đông Á 1 (01):81-88. https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/10.