TRẦN, T. D. Đánh giá về tình hình bệnh Panama (Fusarium oxysporum f. sp. cubense - Foc) trên cây chuối già Nam Mỹ canh tác tại Khu liên hợp nông nghiệp Snuol (Campuchia) và biện pháp quản lý. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 50-61, 2023. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/94. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.