LÊ, T. H. T.; LÊ, N. Q. The economic benefits of community-based rural tourism on rural development: a case study of Tra Que village, Vietnam. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 76-91, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/92. Acesso em: 8 tháng 12. 2023.