TRẦN, T. N.; PHẠM, V. Q.; PHAN, C. Đạt. Ứng dụng kỹ thuật bộ mã tự động tích chập (convolutional autoencoder) trong khử nhiễu hình ảnh. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 01, p. 75-80, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/9. Acesso em: 10 tháng 12. 2022.