NGUYỄN, X. V. Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực có chất lượng đối với ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch COVID-19. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 04, p. 60-73, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/88. Acesso em: 30 tháng 1. 2023.