NGUYỄN, T. K.; NGUYỄN, P. P.; NGUYỄN, T. M. Q.; LÊ, N. T. N.; NGUYỄN, V. K. Xây dựng quy trình định lượng Gaba (Gamma- aminobutyric acid) trong một số sản phẩm trà bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 01, p. 67-74, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/8. Acesso em: 10 tháng 12. 2022.