TẠ, T. H. Đánh giá hiệu quả sinh thái tại Việt Nam giai đoạn 1999-2017 bằng phương pháp phân tách và tiếp cận chỉ số hiệu quả Malmquist DEA. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 4, p. 14-27, 2022. DOI: 10.59907/daujs.1.04.2022.77. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/77. Acesso em: 8 tháng 12. 2023.