TRẦN, T. N. N.; PHAN , T. T.; NGUYỄN, L. T. A. Thực trạng chất lượng đội ngũ công chức cấp xã từ thực tiễn huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 03, p. 92-103, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/74. Acesso em: 8 tháng 12. 2022.