TRƯƠNG, T. H. Phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Đắk Lắk thực trạng, một số vấn đề đặt ra và giải pháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 40-55, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/71. Acesso em: 26 tháng 2. 2024.