NGUYỄN, T. H.; NGUYỄN, T. V. P.; ĐẶNG, T. X. Q.; VÕ, V. L.; NGUYỄN, V. K.; VÕ, T. B. H.; MÃ, C. T. Khảo sát đặc điểm vi học, thành phần hóa học và hoạt tính gây độc trên một số dòng tế bào ung thư của thân rễ Sùng thảo – Rhizoma Stachydis affinis. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 01, p. 57-66, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/7. Acesso em: 10 tháng 12. 2022.