ĐOÀN, M. D.; TRẦN, Q. H. A review of the bioactivity of beauvericin - a bioactive compound produced by fungi. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 03, p. 2-11, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/69. Acesso em: 8 tháng 12. 2022.