TRẦN, Đức A. S. Từ “Dụ Cần Vương” (1885) đến “Chiếu Cần Vương” (1889): Tư liệu và bình luận. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 04, p. 88-119, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/67. Acesso em: 30 tháng 1. 2023.