TRẦN, T. V. Yếu tố thẩm mỹ trong nghệ thuật ẩm thực của một số dân tộc ít người ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 03, p. 104-121, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/66. Acesso em: 8 tháng 12. 2022.