TRẦN, V. A. Phát triển du lịch xanh ở Quảng Nam - Tiềm năng, thực trạng và giải pháp. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 04, p. 74-87, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/64. Acesso em: 30 tháng 1. 2023.