NGUYỄN, T. N. S.; TRẦN, Đình T. N. H.; THÁI, T. M. P.; LÊ, M. Q.; TRẦN, M. H.; LÊ, T. H. V. Nghiên cứu đặc điểm giải phẫu và phân tích sơ bộ thành phần hóa học của Lan kim tuyến. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 01, p. 39-48, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/5. Acesso em: 10 tháng 12. 2022.