TRẦN, L. Y.; PHAN, V. H. V. .; TRẦN , T. M. .; LẠI , T. H. . Khảo sát các yếu tố liên quan đến thực hành giao tiếp của sinh viên điều dưỡng Đại học Đông Á theo mô hình AIDET khi thực tập tại bệnh viện . Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 4, p. 28-41, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/45. Acesso em: 18 tháng 4. 2024.