VŨ, Q. M.; LÊ, T. A. Khả năng ứng dụng công nghệ blockchain trong việc lưu trữ chứng cứ hỗ trợ điều tra số. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 04, p. 2-13, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/40. Acesso em: 30 tháng 1. 2023.