TRẦN, T. N. N. Học tập trực tuyến và những khó khăn của sinh viên từ thực tiễn Trường Đại học Nội vụ Hà Hội – Phân hiệu tại Quảng Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], n. 01, p. 32-38, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/4. Acesso em: 29 tháng 6. 2022.