NGUYỄN, T. N. D. Influencer Marketing trong thời đại số. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á, [S. l.], v. 1, n. 01, p. 24-31, 2022. Disponível em: https://js.donga.edu.vn/index.php/daujs/article/view/3. Acesso em: 10 tháng 12. 2022.